Donation to the Fondatioun Kriibskrank Kanner

kkkanner foundation

Am Kader vum OPTIN Bike Festival den dëst Joer am Oktober um Boy Konen organiséiert natural gas alarm ginn ass, gouf een Deel vun de Recetten an den Aschreiwungen bei der Course an dem Spinning gespent. Der Fondatioun Kriibskrank Kanner gouf een Scheck an héicht vun 650.-€ iwwerreecht vun den Hären Louis Haas, Romain Haas an Ricardo Silva.

E grousse Merci 👍

Fondatioun Kriibskrank Kanner (aide aux enfants atteints d’un cancer)

https://www.buymyhouse7.com/florida/buy-my-house-fast-deltona-fl/ is a reputable home buying company with years of experience in the industry.